Home>Wettelijke bepalingen
Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle pagina's die gepubliceerd worden op http://www.SEPAeditor.com, hierna "de site".

DOOR DEZE SITE TE RAADPLEGEN, AANVAARDT U DE HIERNA BESCHREVEN GEBRUIKSVOORWAARDEN. ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET WENST TE AANVAARDEN, VERZOEKEN WIJ U DEZE SITE NIET TE RAADPLEGEN.

De onderneming Exalog Développement behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken volledig of gedeeltelijk te veranderen, te wijzigen, er stukken aan toe te voegen of uit te schrappen. De internetgebruiker is ertoe gehouden de gebruiksvoorwaarden van de site regelmatig te raadplegen. Bij elk bezoek aan de site dienen deze gebruiksvoorwaarden te worden nageleefd.

Intellectuele eigendom

Deze site behoort toe aan de onderneming Exalog Développement, Exalog genoemd, vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 141.900 euro, gevestigd 97 rue de Bellevue te 92100 BOULOGNE BILLANCOURT – FRANKRIJK (RCS Nanterre B 394 495 048). De site vormt een beschermd werk volgens de geldende wetgeving op de intellectuele eigendom. Voor de gedeeltelijke of volledige reproductie of weergave van de site is de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Exalog en zijn eventuele partners vereist.

Alle grafische elementen, afbeeldingen, teksten, animatiesequenties, al dan niet met geluid, logo's, merken en productnamen op de site zijn beschermd door de wetgeving op de intellectuele eigendom en zijn naargelang het geval eigendom van Exalog of zijn partners. In dat verband is een volledige of gedeeltelijke download, reproductie, weergave, aanpassing, vertaling en/of omvorming, of verplaatsing naar een andere site of om het even welke andere drager (papier, digitale drager, film enz.) strikt verboden. Dergelijke handelingen worden strafrechtelijk vervolgd.

Het is strikt verboden om de inhoud van de site, zelfs gedeeltelijk, voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Uitgever van de site

Deze site wordt uitgegeven door Exalog. De site wordt gepubliceerd op http://www.exalog.com.

Hosting

De site wordt gehost door Exalog.

Aansprakelijkheid

Exalog verstrekt geen garanties voor de ononderbroken en foutloze werking van de site. Exalog is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse nadelen die uit het gebruik van de site kunnen voortvloeien, ongeacht de oorzaak ervan.

Gebruik van persoonsgegevens

Op deze site wordt geen persoonlijke informatie verzameld zonder medeweten van de internetgebruiker.

De verwerking van de persoonsgegevens die de internetgebruiker meedeelt om zich in te schrijven op de infobrief, om documentatie aan te vragen of een afspraak te maken, gebeurt in naleving van de Franse wetgeving (wet nr. 78-17 van 6 januari 1978) en de Europese richtlijnen over de bescherming van de persoonsgegevens (richtlijn 2002/58 van 12 juli 2002 en richtlijn 95/46 van 24 oktober 1995).

Krachtens de Franse wetgeving hebt u een recht op inzage, verbetering of verzet met betrekking tot de verzamelde gegevens op uw naam. U kunt die rechten uitoefenen via een schriftelijk verzoek aan:

Exalog
Données personnelles
97, rue de Bellevue
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Links

De site bevat links naar andere sites. Bij het gebruik van die links moet de internetgebruiker kennisnemen van de gebruiksvoorwaarden van de betrokken site, onder meer voor de bescherming van de persoonsgegevens. Exalog gaat geen verbintenis aan voor om het even welke andere site waartoe de internetgebruiker via zijn site toegang krijgt.

Toepasselijk recht

Op de site is het Franse recht van toepassing. Op de inhoud, aanbiedingen en diensten zoals vermeld op de site is de Franse reglementering van toepassing. Elke interpretatie, betwisting of eis in het kader van het gebruik van de site valt onder de bevoegdheid van de Franse rechtbanken.